ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε» με έδρα το Εράσμιο Ξάνθης, ΑΦΜ 800460307, στο εξής καλούμενη η «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ». Η ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας. Σκοπός της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούμε εφόσον είστε πελάτης μας είτε υπάλληλος εταιρειών – πελατών μας ή εκπρόσωπος εταιρείας – πελάτη μας, για τους λόγους που χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, για το χρονικό διάστημα που τα κρατάμε και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ.


1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Α. Σε περίπτωση που είστε πελάτης/προμηθευτής φυσικό πρόσωπο/ατομική επιχείρηση :Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Συγκεκριμένα, η ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα σας: α) Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο), β) Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, φαξ, διεύθυνση email, ιστοσελίδα, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας/ κύρια εγκατάστασής σας), γ) Φορολογικά στοιχεία (αρμόδια ΔΟΥ, ΑΦΜ), δ) Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα / δραστηριότητα σας (επαγγελματική κατάσταση, όνομα εργοδότη, τόπος εργασίας), ε) Τραπεζικά και συναλλακτικά στοιχεία: την Οικονομική εικόνα/στοιχεία σας (Χρεώσεις – Πιστώσεις – Αξιόγραφα), Παρατηρήσεις (όπως η Συναλλακτική σας Συμπεριφορά), Δελτία Πιστοληπτικής Ικανότητας και Δυσμενών Στοιχείων.

Β. Σε περίπτωση που είστε νόμιμος εκπρόσωπος ή εργαζόμενος σε συνεργαζόμενη εταιρία με την ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ πελάτης /προμηθευτής : Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Συγκεκριμένα, η ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα σας: α) Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο), β) Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, φαξ, διεύθυνση email)

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, παρέχονται στην ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ είτε απευθείας από εσάς ή από τις ακόλουθες πηγές: α) δημοσιεύσεις / βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες από επίσημες αρχές (π.χ. ΦΕΚ, ΓΕΜΗ), β) εταιρικούς πελάτες μας και / ή τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους (π.χ. ο εργοδότης σας) ή οι παρόχους υπηρεσιών χρηματοοικονομικών/ πιστωτικών εταιρειών/ιδρυμάτων, γ) τρίτα μέρη, όπως οργανισμοί παροχής πιστώσεων και φορείς πρόληψης απάτης ή μεσίτες προσωπικών δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες όπως προβλέπει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δ) ιστοσελίδες / σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που εμπεριέχουν πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από εσάς (π.χ. την ιστοσελίδα σας ή τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσής σας) και ε) βάσεις δεδομένων που δημοσιοποιούνται από τρίτους.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα σας φυλάσσονται και επεξεργάζονται εντός της Εταιρίας.

Στην ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ, δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα σας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.


2. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας διότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης μας με εσάς, ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για σκοπούς που εξυπηρετούν τα έννομα συμφέροντα της ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ως υπεύθυνου επεξεργασίας. Συγκεκριμένα:

 • Για να είμαστε σε συμμόρφωση με τους τραπεζικούς κανονισμούς με βάση τους οποίους προβαίνουμε στις κάτωθι ενέργειες: α) θέσπιση μέτρων ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση και η απάτη, β) ανίχνευση συναλλαγών που αποκλίνουν από τα κανονικά πρότυπα, γ) εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου με μη αυτοματοποιημένη μορφή κατάρτισης προφίλ συναλλασσομένων, δ) την απάντηση σε επίσημο αίτημα από την εκάστοτε αρμόδια δημόσια ή δικαστική αρχή, ε) την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και στ) την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων φορολογικού ελέγχου και κοινοποίησης·
 • Για να εκτελέσουμε μια σύμβαση κατόπιν παραγγελίας σας ή για να λάβουμε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς. Δηλαδή για να: α) Αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και υπό ποιες προϋποθέσεις, β) Σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, γ) Διαχειριζόμαστε την επίλυση διαφορών (π.χ. για την είσπραξη οφειλών), δ) Εκδίδουμε λογαριασμούς, τιμολόγια και διαχειριζόμαστε επιστροφές
 • Για να ασκήσουμε κάθε έννομο συμφέρον μας. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να: α) ερευνήσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας, β) να διαχειριστούμε τη συμβατική σχέση με τους πελάτες μας , γ) να αποφύγουμε ή να βελτιώσουμε τη διαχείριση κινδύνων και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, δ) Για να προσαρμόσουμε τυχόν προσφορά μας προς εσάς μέσω διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών που ταιριάζουν σε εσάς.

3. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς, αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους παρακάτω και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας:

 • Εταιρείες και αρμόδιους υπαλλήλους της ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ και συνδεδεμένων μεαυτήν εταιριών
 • Παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας.
 • Ανεξάρτητους αντιπρόσωπους, μεσάζοντες ή μεσίτες, τραπεζικούς και εμπορικούς συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνεχή συνεργασία
 • Οικονομικές ή δικαστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.
 • Ορισμένους εγκεκριμένους επαγγελματίες/συνεργάτες όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους ή ελεγκτές.

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ

Σε περίπτωση διεθνών μεταφορών από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι μια χώρα εκτός ΕΟΧ παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν σε αυτή τη βάση.

Για μεταφορές σε χώρες εκτός ΕΟΧ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεν έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε θα βασιστούμε σε παρέκκλιση που ισχύει για την συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. εάν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας, διεθνή πληρωμή) ή θα εφαρμόσουμε μία από τις ακόλουθες διασφαλίσεις ώστε να είμαστε βέβαιοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
 • Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, εφόσον υπάρχουν.

Για να λάβετε αντίγραφο αυτών των διασφαλίσεων ή λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε γραπτή αίτηση όπως ορίζεται στο άρθρο 6.


5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με άλλη περίοδο όσον αφορά τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις, όπως η σωστή συντήρηση λογαριασμού, η διευκόλυνση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και η ανταπόκριση σε νομικές απαιτήσεις ή κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πληροφορίες του πελάτη διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η άσκηση ή η υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων.


6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότας. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά – φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν αναλόγως.
 • Δικαίωμα διαγραφής (λήθη): μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση pgavriilidis@thraceplastics.gr.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή [Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail contact@dpa.gr].


7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σε έναν κόσμο συνεχόμενων τεχνολογικών αλλαγών, ίσως χρειαστεί να ενημερώνουμε τακτικά την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου. Σας προσκαλούμε να ελέγξετε την τελευταία έκδοση της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου online και θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας.


8. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση pgavriilidis@thraceplastics.gr.


9. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από 25/05/2018